ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง นักวิชาการการเงินและบัญชี

Read More
ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง นักวิชาการการเงินและบัญชี

ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง การจัดสอบประเมินทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปีการศึกษา 2564 ภาคการศึกษาที่ 2

Read More
ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง การจัดสอบประเมินทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปีการศึกษา 2564 ภาคการศึกษาที่ 2

ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง ปฏิทินจัดสอบวัดผลการศึกษา รายวิชาข้อสอบกลาง ปีการศึกษา 2564 ภาคการศึกษาที่ 2

Read More
ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง ปฏิทินจัดสอบวัดผลการศึกษา รายวิชาข้อสอบกลาง ปีการศึกษา 2564 ภาคการศึกษาที่ 2

ภาพกิจกรรม – โครงการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมเทศน์มหาชาติเวสสันดรชาดก

Read More
ภาพกิจกรรม – โครงการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมเทศน์มหาชาติเวสสันดรชาดก

เว็บไซต์ มจร. อื่น ๆ