ประกาศ ปฐมนิเทศพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน ปีงบประมาณ 2561

ประกาศ ปฐมนิเทศพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน ปีงบประมาณ 2561 วันศุกร์  ที่ 23 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 เวลา 12.00 น. เป็นต้นไป ณ หอประชุมสงฆ์พญาแลวิทยา วิทยาลัยสงฆ์ชัยภูมิ บ้านโนนเหลี่ยม ตำบลนาฝาย อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ โทร.089-438-1357,028-750-2464 กำหนดการ พระสอนศีลธรรม 2561
Read More
ประกาศ ปฐมนิเทศพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน ปีงบประมาณ 2561

ประกาศมหาวิทยาลัย ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์กาศึกษา

ประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยลัย วิทยาลัยสงฆ์ชัยภูมิ เรื่อง ประกวดราซื้อครุภัณฑ์การศึกษา วิทยาลัยสงห์ชัยภูมิ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศ ยกเลิศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ สำเนาประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ เอกสารระกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ สำเนา เอกสารระกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  
Read More
ประกาศมหาวิทยาลัย ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์กาศึกษา

การจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษา วิทยาลัยสงฆ์ชัยภูมิ

การจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษา วิทยาลัยสงฆ์ชัยภูมิ ประจำปีงบประมาณ 2561 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์ชัยภูมิ TOR คุรุภัณฑ์ การศึกษา วส.ชย. 2561 ตารางแสดงวงเงินราคากลาง TOR คุรุภัณฑ์ การศึกษา วส.ชย. 2561
Read More
การจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษา วิทยาลัยสงฆ์ชัยภูมิ

รับสมัครพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑

ประกาศมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์ชัยภูมิ เรื่อง รับสมัครพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑         ด้วยโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์ชัยภูมิ กำหนดรับสมัครพระภิกษุ เพื่อสอบคัดเลือกเข้าโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๔๑ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๐ จึงประกาศรับสมัครพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน ประจำปีงบประมาณ
Read More
รับสมัครพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑

เว็บไซต์ มจร. อื่น ๆ