ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบการเงินและบัญชี

62-ประกาศรายชื่อผู้ม...
Read More
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบการเงินและบัญชี
ประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์ชัยภูมิ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงระบบไฟฟ้าส่องสว่าง วิทยาลัยสงฆ์ชัยภูมิ ตำบลนาฝาย อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์ชัยภูมิ เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัย ประเภทตำแหน่ง ปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารงานทั่วไป

เว็บไซต์ มจร. อื่น ๆ