ประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์ชัยภูมิ เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัย ประเภทตำแหน่ง ปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารงานทั่วไป
โครงการวิปัสสนากัมมัฏฐานนิสิต ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑
ประกาศวันและเวลาสอบสัมภาษณ์ ประเภท วิชาการ และปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป

เว็บไซต์ มจร. อื่น ๆ