ประกาศมหาวิทยาลัย ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์กาศึกษา

ประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยลัย วิทยาลัยสงฆ์ชัยภูมิ เรื่อง ประกวดราซื้อครุภัณฑ์การศึกษา วิทยาลัยสงห์ชัยภูมิ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศ ยกเลิศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ สำเนาประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ เอกสารระกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ สำเนา เอกสารระกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  
Read More
ประกาศมหาวิทยาลัย ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์กาศึกษา

การจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษา วิทยาลัยสงฆ์ชัยภูมิ

การจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษา วิทยาลัยสงฆ์ชัยภูมิ ประจำปีงบประมาณ 2561 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์ชัยภูมิ TOR คุรุภัณฑ์ การศึกษา วส.ชย. 2561 ตารางแสดงวงเงินราคากลาง TOR คุรุภัณฑ์ การศึกษา วส.ชย. 2561
Read More
การจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษา วิทยาลัยสงฆ์ชัยภูมิ

รับสมัครพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑

ประกาศมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์ชัยภูมิ เรื่อง รับสมัครพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑         ด้วยโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์ชัยภูมิ กำหนดรับสมัครพระภิกษุ เพื่อสอบคัดเลือกเข้าโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๔๑ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๐ จึงประกาศรับสมัครพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน ประจำปีงบประมาณ
Read More
รับสมัครพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑

ประกาศมหาวิทยาลัย

ประกาศมหาวิทยาลัย ประกาศมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์ชัยภูมิ เรื่อง รายชื่อผู้สอบผ่านคัดเลือกเป็นพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน
Read More
ประกาศมหาวิทยาลัย

เว็บไซต์ มจร. อื่น ๆ