เว็บไซต์ มจร. อื่น ๆ

กิจกรรม/โครงการ

 นิทรรศการการจัดการความรู้

โครงการปูชารหาภิวาร (ไหว้ครู) โครงการสามีกิจกรรม โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในวิทยาลัยสงฆ์ชัยภูมิ