โครงการวิปัสสนากัมมัฏฐานนิสิต ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑
ประกาศวันและเวลาสอบสัมภาษณ์ ประเภท วิชาการ และปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป
ประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์ชัยภูมิ เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๒๓ รายการ
ประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์ชัยภูมิ เรื่อง ผลสอบข้อเขียนเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัย ๒๕๖๑

เว็บไซต์ มจร. อื่น ๆ