ประกาศมหาวิทยาลัย

ประกาศมหาวิทยาลัย ประกาศมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์ชัยภูมิ เรื่อง รายชื่อผู้สอบผ่านคัดเลือกเป็นพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน
Read More
ประกาศมหาวิทยาลัย

ประกาศมหาวิทยาลัย

ประกาศมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์ชัยภูมิ เรื่อง รับสมัครพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ด้วยโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์ชัยภูมิ กำหนดรับสมัครพระภิกษุ เพื่อสอบคัดเลือกเข้าโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๔๑ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๐ จึงประกาศรับสมัครพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้     ๑.
Read More
ประกาศมหาวิทยาลัย

ตรวจการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙

คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ในคราวประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๒๒ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๐ ได้มีมติกำหนดวันตรวจประเมิน และรายชื่อ คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ ของส่วนจัดการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ทั้งนี้ คณะกรรมการ กำหนดวันประเมินวิทยาลัยสงฆ์ชัยภูมิ วันที่ ๒๔-๒๗ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๐ คณะกรรมการตรวจการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประกอบด้วย พระมหาขวัญชัย กิตฺตปาโล,ผศ.  ประธานกรรมการ ผศ.ดร.ภัทรพล ใจเย็น               กรรมการ ดร.แสวง นิลนามะ                    
Read More
ตรวจการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่าน ตำแหน่ง ปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป

ประกาศมหาวิทาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์ชัยภูมิ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง ปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป          ปรกาศรายชือผู้สอบผ่าน    (คลิกดูรายละเอียดด้านบน) โทร.  044-056022 หรือ 089-4381357
Read More
ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่าน ตำแหน่ง ปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป

เว็บไซต์ มจร. อื่น ๆ