การจัดนิทรรศการการจัดการความรู้ ประจำปี 2561

กิจกรรม  การจัดนิทรรศการการจัดการความรู้ ประจำปี 2561 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์ชัยภูมิ  
Read More
การจัดนิทรรศการการจัดการความรู้ ประจำปี 2561

ประกาศมหาวิทยาลัย

ประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุ และแต่งตั้งเป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัย สนใจรายละเอียด ดาวน์โหลด รับสมัครตำแน่ง ปฏิบัติการวิชาชีพ และบริหารงานทั่วไป อัตราจ้าง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นอาจารย์ประจำหลักสูตร อัตราจ้าง  
Read More
ประกาศมหาวิทยาลัย

ประกาศมหาวิทยาลัย

ประกาศมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์ชัยภูมิ เรื่อง ผู้ผ่านเกณฑ์การสอบเป็นบุคลากรสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป(อัตราจ้าง) ปีการศึกษา 2561 ประกาศ
Read More
ประกาศมหาวิทยาลัย

ประกาศมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์ชัยภูมิ

ประกาศมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์ชัยภูมิ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง ปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป *************************           ตามที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์ชัยภูมิ ได้รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง ปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป (นักวิชาการการเงินและบัญชี(เจ้าหน้าที่บัญชี),นักวิเคราะห์นโยบายและแผน,เจ้าหน้าที่ธุรการ,เจ้าหน้าที่ทะเบียนและวัดผล,นักวิชาการคอมพิวเตอร์(เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอ์และเทคโนโลยีสารสนเทศ),เจ้าหน้าที่โครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน) ทั้งหมด 6 ตำแหน่ง สังกัด วิทยาลัยสงฆ์ชัยภูมิ ตั้งแต่วันที่ 18 พฤษภาคม ถึง 1
Read More
ประกาศมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์ชัยภูมิ

เว็บไซต์ มจร. อื่น ๆ