ประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์ชัยภูมิ เรื่อง ผลสอบข้อเขียนเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัย ๒๕๖๑
ประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์ชัยภูมิ เรื่อง สมัครพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒
ประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์ชัยภูมิ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัยสงฆ์ชัยภูมิ

เว็บไซต์ มจร. อื่น ๆ