ประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เรื่อง ผลการสอบข้อเขียน ตำแหน่ง ปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัย ประเภท ปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป

ประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัย

ประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณวิทยาลัย เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัย ตำแหน่งปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป
Read More
ประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัย

ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง ผู้ผ่านเกณฑ์การสอบเป็นบุคลากร สายวิชาการ (อัตราจ้าง)

ประกาศมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์ชัยภูมิ เรื่อง ผู้ผ่านเกณฑ์การสอบเป็นบุคลากร สายวิชาการ (อัตราจ้าง) ปีการศึกษา ๒๕๖๑  
Read More
ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง ผู้ผ่านเกณฑ์การสอบเป็นบุคลากร สายวิชาการ (อัตราจ้าง)

เว็บไซต์ มจร. อื่น ๆ