ประกาศมหาวิทยาลัย

0

ประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุ และแต่งตั้งเป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัย

สนใจรายละเอียด ดาวน์โหลด

รับสมัครตำแน่ง ปฏิบัติการวิชาชีพ และบริหารงานทั่วไป อัตราจ้าง

รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นอาจารย์ประจำหลักสูตร อัตราจ้าง