กิจกรรม  การจัดนิทรรศการการจัดการความรู้ ประจำปี 2561
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์ชัยภูมิ