ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัยสงฆ์ชัยภูมิ

0

ประกาศมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์ชัยภูมิ

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัยสงฆ์ชัยภูมิ

ตำแหน่ง ปฏิบัติการวิชาชีพ และบริหารทั่วไป (อัตราจ้าง)