ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง ผู้ผ่านเกณฑ์การสอบเป็นบุคลากร สายวิชาการ (อัตราจ้าง)

0

ประกาศมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์ชัยภูมิ

เรื่อง ผู้ผ่านเกณฑ์การสอบเป็นบุคลากร สายวิชาการ (อัตราจ้าง) ปีการศึกษา ๒๕๖๑

 

Share.