ประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์ชัยภูมิ เรื่อง ผลสอบข้อเขียนเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัย ๒๕๖๑

0

611029 ประกาศรายชื่อผู้่มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์