ประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์ชัยภูมิ เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๒๓ รายการ

0

ประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์ชัยภูมิ
เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๒๓ รายการ วิทยาลัยสงฆ์ชัยภูมิ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์ชัยภูมิ มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๒๓ รายการ วิทยาลัยสงฆ์ชัยภูมิ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๒,๒๙๐,๕๐๐.๐๐ บาท (สองล้านสองแสนเก้าหมื่นห้าร้อยบาทถ้วน)ตามเอกสารแนบดังนี้

ไฟล์เอกสาร TOR(ดาวโหลดไฟล์เวิร์ด)
ไฟล์เอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง (เอกสารจากกรมบัญชีกลาง)