โครงการวิปัสสนากัมมัฏฐานนิสิต ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑

0

โครงการวิปัสสนากัมมัฏฐานนิสิต ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑

๑๗ – ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๑ ณ วิทยาลัยสงฆ์ชัยภูมิ บ้านโนนเหลี่ยม ตำบลนาฝาย อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ

 

Share.