โครงการปฐมนิเทศนิสิต ปีการศึกษา 2562

0
     การปฐมนิเทศนิสิตนับได้ว่าเป็นกิจกรรมอย่างหนึ่งที่มีความสําคัญเป็นการเปิดโอกาสให้นิสิตได้รับทราบ กฎระเบียบ ข้อบังคับของมหาวิทยาลัย กฎเกณฑ์ วิธีการและแนวการเรียนการสอน ตลอดจนการแนะนําผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ประจําคณะให้นิสิตใหม่ได้รู้จัก และส่วนงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัย อันจะเป็นเหตุทําให้นิสิตเกิดความสามัคคีทั้งกายและใจ เป็นประโยชน์ในด้านการเรียนการสอน
Share.