คำสั่งแต่งตั้งผู้บริหาร

0

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย แต่งตั้งรองผู้อํานวยการวิทยาลัยสงฆ์ชัยภูมิ นายวินัย ภูมิสุข อายุ ๕๖ ปี วุฒิการศึกษา น.ธ.เอก,ป.ธ.๔, พธ.บ(ภาษาอังกฤษ),M.A.(Ling),M.A.(Political Science),พธ.ด.(รัฐประศาสนศาสตร์) ตําแหน่ง ผู้ช่วยศาสตร์จารย์ เลขที่ ๑๒๗๑๐๒๓ สังกัดวิทยาลัยสงฆ์นครราชสีมา วิทยาเขต นครราชสีมา ดํารงตําแหน่ง “รองผู้อํานวยการวิทยาลัยสงฆ์ชัยภูมิ ฝ่ ายบริหาร ” โดย พระราชปริยัติกวี, ศ.ดร. อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ลงนาม

สั่ง ณ  วันที่๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย แต่งตั้งผู้อํานวยการ  พระภัทธชาพงษ์ สิริภทฺโท อายุ ๔๕ พรรษา ๑๖                  วุฒิการศึกษา น.ธ.เอก,ประโยค ๑-๒, พธ.บ(รัฐศาสตร์), พธ.ม.(พระพุทธศาสนา) ตําแหน่ง นักจัดการงานทัวไป ่                    เลขที่ ๑๕๗๒๐๐๑ สังกัดสํานักงานวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์ชัยภูมิดํารงตําแหน่ง “ผู้อํานวยการสํานักงานวิทยาลัยสงฆ์ชัยภูมิ” โดย พระราชปริยัติกวี, ศ.ดร. อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ลงนาม

สั่ง ณ วันที่ ๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒