การประชุมภาคีเครือข่ายความร่วมมือ มจร ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ ในวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ ณ วิทยาลัยสงฆ์เลย

0

เครือข่าย มจร ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จับมือ สถาบันภาษา พัฒนาภาษาอังกฤษอาจารย์’

วัน อังคาร ที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๒ ที่วิทยาลัยสงฆ์เลย มีการประชุมเครือข่าย มจร ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ มีประเด็นสำคัญเกี่ยวกับการพัฒนาภาษาอังกฤษสำหรับอาจารย์ ตามนโยบายมหาวิทยาลัย โดยเครือข่ายความร่วมมือ มจร ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีมติร่วมกันในการประสานความร่วมมือกับสถาบันภาษา เพื่อจัดการอบรมและจัดทดสอบภาษาอังกฤษสำหรับอาจารย์ มีรายละเอียด ดังนี้

◇ จัดอบรมระหว่าง วันที่ ๒๗-๒๙ ม.ค.๖๓
◇ จัดทดสอบ วันที่ ๓๐ ม.ค. ๖๓
◇ สถานที่ มจร วิทยาเขตขอนแก่น

อย่างไรก็ตาม มติดังกล่าวสอดคล้องกับโครงการพัฒนาศักยภาพภาษาอังกฤษสำหรับอาจารย์ของสถาบันภาษา ที่เน้นพัฒนาศักยภาพอาจารย์ด้านภาษาอังกฤษ ตามที่ พระเทพปวรเมธี, รศ.ดร.รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร เคยได้กล่าวไว้ในหลายๆครั้งว่า “เป็นนโยบายมหาวิทยาลัย ที่อาจารย์จะต้องมีผลทดสอบภาษาอังกฤษ สอบแล้วต้องผ่านตามเกณฑ์ คนที่สอบแล้วไม่ผ่านก็ต้องพยายามพัฒนาเพื่อให้สอบผ่านให้ได้ สถาบันภาษา มีหน้าที่สนับสนุน เข้าไปอบรม จัดสอบ อาจจะแบ่งเป็นโซนให้มารวมกัน อบรม สอบที่เดียวกัน”

นอกจากนี้ พระสุวรรณเมธาภรณ์, ผศ. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ (๒๖ ก.ย.๖๒) ได้กล่าวว่า “อาจารย์ประจำ ต้องสอบภาษาอังกฤษไม่ว่าจะเป็นอาจารย์เก่า หรืออาจารย์ใหม่ อาจารย์ใกล้เกษียณก็ดูว่า เมื่อเกษียณแล้ว จะอยู่ต่ออีกหรือไม่ ถ้าท่านมีผลคะแนนสอบภาษาอังกฤษ ก็พิจารณาจ้างต่อ ถ้าท่านไม่สนใจพัฒนาตรงนี้ ก็ปล่อยเกษียณกลับไปนอนบ้าน สถาบันภาษา ต้องไปกระตุ้นและหาวิธีการ จะทำอย่างไรที่จะส่งเสริมเรื่องนี้ได้อย่างเป็นรูปธรรม”

ของคุณภาพ ข้อมูล : ผศ.ดร.ฐานิดา มั่นคง
รายงานข่าว : ผอ.ส่วนวิชาการ สถาบันภาษา