การประชุมสภาวิชาการ(สัญจร) ครั้งที่ ๙/๒๕๖๒

0

เมื่อวัน พฤหัสบดี ที่ ๓ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๒ พระมหาวิฑูรย์ สิทฺธิเมธ,ดร. รักษาการรองผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์ชัยภูมิ ได้รับมอบหมายจาก พระศรีสัจญาณมุนี,ดร. ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์ชัยภูมิ ได้เดินทางเข้าร่วมประชุมสภาวิชาการ(สัญจร) ครั้งที่ ๙/๒๕๖๒  ณ ห้องประชุม อาคารพระอุบาลีคุณูปมาจารย์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตพะเยา ตำบลแม่กา อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา