กิจกรรมปฐมนิเทศนิสิตปฏิบัติศาสนกิจ มจร.วิทยาลัยสงฆ์ชัยภูมิ