กิจกรรมปฐมนิเทศนิสิตปฏิบัติศาสนกิจ มจร.วิทยาลัยสงฆ์ชัยภูมิ

0

กิจกรรมปฐมนิเทศนิสิตปฏิบัติศาสนกิจ มจร.วิทยาลัยสงฆ์ชัยภูมิ