มจร กำหนดวันสอบข้อสอบกลาง ผ่านระบบออนไลน์ พร้อมกันทั่วประเทศ

0
Showing 1 of 1
      มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยได้มีการประกาศ ตารางสอบข้อสอบกลาง ภาคการศึกษาที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2562  ด้วยการสอบออนไลน์พร้อมกันทั่วประะเทศ วันนี้ พระราชปริยัติกวี,ศ.ดร. อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยลงนามในประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เรื่อง การสอบวัดผลการศึกษารายวิชาข้อสอบกลาง ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2562
ดาวน์โหลด ((ประกาศ))