กิจกรรมโครงการปูชารหาภิวาท(ไหว้ครู) ปีการศึกษา 2559
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์ชัยภูมิ