รับสมัครพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐

0

ประกาศมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์ชัยภูมิ รับสมัครพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ และ การสอบบรรจุแต่งตั้งพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนจังหวัดชัยภูมิ

001 003

Share.