สัมมนาเชิงปฏิบัติการการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในวิทยาลัยสงฆ์ชัยภูมิ

0