ประกาศมหาวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์ชัยภูมิ มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อแต่งตั้งเป็นลูกจ้างของมหาวิทยาลัย ประเภท วิชาการ ตำแหน่ง อาจารย์

0