ต้อนรับการตรวจความพร้อมโครงการเปิดสอนมหาบัณฑิต

0

        วิทยาลัยสงฆ์ชัยภูมิให้การต้อนรับคณะกรรมการตรวจความพร้อมโครงการเปิดสอนหลูกสูตรรัฐศาสตร์มหาบัณฑิต วิทยาลัยสงฆ์ชัยภูมิ พระครูปริยัติกิตติธำรงค์ รศ.ดร. คณบดีคณะสังคมศาตร์ ประธานกรรมการ รศ.ดร.สุรพล สุยะพรหม รองอธิการบด่ฝ่ายกิจการทัวไป ผู้อำนวยการหลักสูตรรัฐศาสตร์ ร.ศ.ดร.เติมศักดิ์ ทองอินทร์ รศ.ดร. ยุทธนา ประณีต ผศ.ดร. ฐิติวุฒิ หมั่นมี กรรมการ ก็ผ่านไปด้วยดีและรอขั้นตอนต่อไป