“มหาจุฬาฯ” คะแนนเป็นอันดับ 2 จาก มหาวิทยาลัยรัฐทั่วประเทศ” ด้านคุณธรรม-โปร่งใส ITA

0

ป.ป.ช. ประกาศผลประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีการศึกษา 2564
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มจร.) ได้คะแนน 98.50 คะแนน และได้อันดับที่ 2 จากมหาวิทยาลัยรัฐทั่วประเทศ

ข้อมูลจาก :: https://mcu.ac.th/news/detail/36287

Share.