ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นลูกจ้างของมหาวิทยาลัย ตาแหน่ง ปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป

0
Share.