ขอแสดงความยินดี ในโอกาสที่สภามหาวิทยาลัย อนุมัติให้ พลตรี ดร.ณรัฐ สวาสดิ์รัตน์ ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชารัฐศาสตร์

0

Share.