มจร. ขอเชิญลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมวันวิสาขบูชานานาชาติ ครั้งที่ 17

0
Showing 1 of 1

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ขอเชิญลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมวันวิสาขบูชานานาชาติ ครั้งที่ ๑๗
🌏 เรื่อง “หลักปฏิบัติทางพระพุทธศาสนาเพื่อสันติภาพและความสามัคคีในยามเกิดความขัดแย้ง” (Buddhist Practices for Peace and Solidarity in Times of Conflict)
🌐 เนื่องในวันวิสาขบูชา วันสําคัญสากลของโลก ประจําปี ๒๕๖๕
🌐 วันที่ ๑๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๖.๓๐ น.
🌏 ลงทะเบียน https://forms.gle/neugcFfW26auQadv5
🌐 ZOOM ID: 998 993 3546
รับชมผ่าน MCU TV https://www.youtube.com/watch?v=3a-m54Bfl40
🌏 ดูยอดลงทะเบียน https://datastudio.google.com/s/pb5E0hkXItI

Share.