การสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท รอบที่ 1

0
      พระมหาวิฑูรย์ สิทฺธิเมธี,ดร. รองผู้อำนวยการ ฝ่ายวิชาการ เป็นประธานในพิธีการสอบเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท โดยมี พระมหาสังคม ชยานนฺโท,ดร. รก.ผู้อำนวยการสำนักวิชาการ พระมหานรินทร์ สุรปญฺโญ,ดร. ผู้อำนวยการหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต และคณาจารย์ประจำหลักสูตรสาขาวิชาพระพุทธศาสนา และสาขาวิชารัฐศาสตร์ ดำเนินการสอบข้อเขียน และสอบสัมภาษณ์ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ ระดับปริญญาโท รอบที่ 1 เมื่อวันเสาร์ ที่ 11 มิถุนายน 2565
Share.