ประกาศ วิทยาลัยสงฆ์ชัยภูมิ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบและสัมภาษณ์ เพื่อบรรจุเป็นพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน ปีงบประมาณ 2565 รอบที่ 2

0

ประกาศ วิทยาลัยสงฆ์ชัยภูมิ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบและสัมภาษณ์ เพื่อบรรจุเป็นพระสอนศีลธรรม
ในโรงเรียน
ปีงบประมาณ 2565 รอบที่ 2

Share.