ประกาศ วิทยาลัยสงฆ์ชัยภูมิ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพระสอนศีลธรรม ปีงบประมาณ 2565 รอบที่ 2

0

ประกาศ วิทยาลัยสงฆ์ชัยภูมิ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพระสอนศีลธรรม
ปีงบประมาณ 2565 รอบที่ 2

Share.