โครงการปฐมนิเทศนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกาษา 2565

0
      วันอาทิตย์ที่ ๑๐ กรกฏาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. พระมหาวิฑูรย์ สิทฺธิเมธี,ดร. รองผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์ชัยภูมิ ฝ่ายวิชาการ ได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์ชัยภูมิ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการปฐมนิเทศ นิสิตระดับปริญญาโทและเจิมป้ายหลักสูตรบัณฑิตศึกษาในโครงการปฐมนิเทศครั้งนี้
      วิทยาลัยสงฆ์ชัยภูมิ ได้รับความอนุเคราะห์จาก ท่าน รศ.ดร.สุรพล สุยพรหม รองอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป มจร. และท่าน ผศ.ดร.วินัย ภูมิสุข รองผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์ชัยภูมิ ฝ่ายบริหาร เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้นิสิต ผ่านระบบออนไลน์ โดยมีพระมหาสังคม ชยานนฺโท,ดร รก.ผู้อำนวยการสำนักงานวิชาการ พระมหานรินทร์ สุรปญฺโญ,ดร. ผู้อำนวยการหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต และคณาจารย เจ้าหน้าที่ นิสิต หลักสูตรบัณฑิตศึกษา ทั้ง ๒ สาขาวิชาเข้าร่วม
      ในการนี้ขอกราบขอบพระคุณ พระครูสุวรรณจันทรังษี เจ้าคณะอำเภอหนองบัวแดง นิสิตปริญญาโท ปี ๑ รัฐศาสตร์ ร่วมเป็นเจ้าภาพอาหาร จำนวน ๒,๐๐๐ บาท
Share.