ยินดีต้อนรับผู้สนใจนำเสนอผลงานวิชาการ

0

     ยินดีต้อนรับผู้สนใจนำเสนอผลงานวิชาการในโครงการการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 (แบบออนไลน์) หัวข้อ “พุทธศาสนากับการพัฒนาสังคม” โดย วิทยาลัยสงฆ์ชัยภูมิ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย และสถาบันเครือข่าย 14 หน่วยงาน ณ วิทยาลัยสงฆ์ชัยภูมิ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย บ้าน โนนเหลี่ยม ต.นาฝาย อ.เมืองชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ ในวันอาทิตย์ ที่ 15 มกราคม 2566 (เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป)
000000เวลา 08.00 น. (ห้องประชุม) ZOOM Meetings ID: 329 931 1016 Passcode: 012345
000000เวลา 12.00 น. (ห้อง 1) ZOOM Meetings ID: 329 931 1016 Passcode: 012345
000000เวลา 12.00 น. (ห้อง 2) ZOOM Meetings ID: 575 228 7059 Passcode: 084696
000000ติดต่อ โทร. 0644424698, 0985554775

Share.