โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ จัดทำแผนพัฒนาระยะที่ 13 (2566-2570)

0
           เมื่อวันที่ 7-8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566  พระศรีสัจญาณมุนี, ดร.  ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์ชัยภูมิ และคณะผู้บริหารคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ จัดอบรมโครงการพัฒนาการบริหารจัดการส่งเสริมการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ จัดทำแผนพัฒนามหาวิทยาลัย ระยะที่ 13 (2566-2570) ณ สวนแก้วมังกร ร้อยร้านโฮมสเตย์อำเภอน้ำหนาว จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยมี ผศ.ดร.นิเทศ สนั่นนารี ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มจร.วิทยาเขตขอนแก่น เป็นวิทยากรในการอบรมครั้งนี้
ดร.ณรงค์ศักดิ์ บัวอ่อน
นายวิษณุ เจริญพล
Share.