กิจการนิสิต

ฐานข้อมูลศิษย์เก่า

รายชื่อประธานคณะกรรมการองค์กรนิสิตวิทยาลัยสงฆ์ชัยภูมิ

๑.พระอธิการเฉลิม  ปวโร เป็นนายกองค์กรบริหารนิสิต
๒.พระครูโสภณกิตตยากร เป็นรองนายกองค์กรบริหารนิสิต
๓.พระไพศาล สุภทฺโท เป็นรองนายกองค์กรบริหารนิสิต
๔.พระครูถาวรชัยวัฒน์ เป็นที่ปรึกษานายกองค์กรบริหารนิสิต
๕.พระครูไพศาลสารพิสุทธิ์ เป็นที่ปรึกษานายกองค์กรบริหารนิสิต
๖.พระอธิการวิชัย วิชโย เป็นที่ปรึกษานายกองค์กรบริหารนิสิต
๗.พระอธิการสิทธิชัย กมโล เป็นที่ปรึกษานายกองค์กรบริหารนิสิต
๘.พระรุ่ง ติสุสวโร หัวหน้าฝ่ายวิชาการ
๙.พระรุ่ง โชติโก เป็นหัวหน้าฝ่ายนิติสัมพันธ์
๑๐.พระอธิการทองใส สุจิตฺโต เป็นหัวหน้าฝ่ายกิจกรรมเยาวชน
๑๑.พระอรรถพล อธิวโร เป็นหัวหน้าฝ่ายทะเบียน
๑๒.พระครูปลัดชาตรี เป็นหัวหน้าฝ่ายปฎิคม
๑๓.พระบัญชา กิตฺติวณฺโณ เป็นหัวหน้าฝ่ายสวัสดิการ
๑๔.พระปิยพงษ์ จารุธมฺโม เป็นหัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชี
๑๕.พระชาตรี นนฺโท เป็นหัวหน้าฝ่ายเลขานุการ
๑๖.สามเณรครูใบฎีกาบุญจันทร์ เป็นหัวหน้าฝ่ายประชาสัมพันธ์

 

ประะธานและคณะกรรมการนิสิต

๑.สุเมธ สุเมโธ ชั้นปีที่ ๒ เป็นประธานกรรมการนิสิต
๒.พระมรกต ธมฺมปาโล ชั้นปีที่ ๒ เป็นรองประธานกรรมการนิสิต
๓.พระสุวัฒน์ สุวฑมโน ชั้นปีที่ ๒ เป็นรองประธานกรรมการนิสิต
๔.พระณัฐพงษ์ กิตฺตปญฺโญ ชั้นปีที่ ๒ เป็นกรรมการนิสิต
๕.พระธนวัฒน์ เขมปญฺโญ ชั้นปีที่ ๒ เป็นกรรมการนิสิต
๖.พระสงัด ติกฺขวีโร ชั้นปีที่ ๒ เป็นกรรมการนิสิต
๗.พระอธิการสุภาพ อาทโร ชั้นปีที่ ๒ เป็นกรรมการนิสิต
๘.พระสนาม โชติญาโณ ชั้นปีที่ ๒ เป็นกรรมการนิสิต
๙.พระชินวัช สิริจนฺโท ชั้นปีที่ ๒ เป็นกรรมการนิสิต
๑๐.สามเณรชาญฉกาจ ทางขาว ชั้นปีที่ ๒ เป็นกรรมการนิสิต