ผลงานวิชาการ2

ปีที่ที่พิมพ์ : ๒๕๖๑
บทความทางวิชาการ

สาขาวิชารัฐศาสตร์
๑.นายสมุทร สงวนสิน การปกครองส่วนภูมิภาคและการปกครองส่วนท้องถิ่นไทย
สาขาวิชาพระพุทธศาสนา
๑.พระศรีสัจญาณมุนี  กระบวนการบริหารกิจการคณะสงฆ์ที่มีประสิทธิภาพ
๒.พระครูเจติยาภิรักษ์, ดร. พระพุทธศาสนาเพื่อสังคมตามแนวทางวัดเขาตะเงาะอุดมสมพร อำเภอหนองบัวระเหว จังหวัดชัยภูมิ
๓. ดร.ทิพย์ภวิษณ์ ใสชาติ หลักการบริโภคปัจจัย 4 ตามแนวทางพระพุทธศาสนา

ปีที่ที่พิมพ์ : ๒๕๖๐
บทความทางวิชาการ

สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ
๑.พระครูภาวนา วชิรคุณ,ดร. พุทธะมาร์เก็ตติ้ง *
๒.พระมหาประสาน อนุวตฺโต, ดร.การจัดการความขัดแย้งในระบบวรรณะของ ดร.เอ็มแบดการ์ *
๓.นางสาวปรธภร ปุระกัน  การพัฒนาแนวเศรษฐกิจพอเพียง *
๔.อาจารย์สรรค์ชัย ไชยสกุลวงศ์  กระบวนการการวางแผนในยุคปัจจุบัน
สาขาวิชารัฐศาสตร์
๑. พล.ต. ดร. ณรัฐ สวาสดิ์รัตน์ การพัฒนาศักยภาพมนุษย์ตามหลักพุทธธรรม
๒. นายชวัลวิชญ์ เชื้อทอง หลักการบริหารทรัพยากรมนุษย์ในยุค ๔.๐
๓. นายนิติพันธ์ อินทโชติ แนวทางการบริหารงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองอย่างยั่งยืน กรณีศึกษา จังหวัดชัยภูมิ
๔. นายสมุทร สงวนสิน แนวนโยบายการพัฒนาชุมชนของสถาบันการศึกษาสงฆ์
สาขาวิชาพระพุทธศาสนา
๑.พระศรีสัจญาณมุนี พระพุทธศานากับการเมืองการปกครองไทย
๒.พระศรีสัจญาณมุนี  The Study of Value in the Sema for Construction to Learning Process of Buddhist Ethics in North-Eastern Region

ปีที่ที่พิมพ์ : ๒๕๕๙
บทความทางวิชาการ

สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ
๑.พระครูภาวนา วชิรคุณ,ดร.(วัชรินทร์ วชิรคุโณ) กลยุทธ์การอนุรักษ์โบราณสถานของพระสังฆาธิการตามหลักพุทธธรรม
๒.พระครูโอภาสกัลยาณธรรม, ดร. การให้บริการประชาชนตามหลักพุทธธรรม *
๓.นางสาวปรธภร ปุระกัน การบริหารจัดการองค์กรผู้นำเชิงพุทธ
สาขาวิชารัฐศาสตร์
๑. ดร ณรัฐ สวาสดิ์รัตน์ พุทธธรรมกับองค์กรในมิติธรรมาภิบาล
๒. นายสมุทร สงวนสิน กฎหมายที่ควรรู้เกี่ยวกับระบบศาลไทย
๓. พ.ต.ท. ชุมพล เพ็งศิริ บทบาทของพระสงฆ์ที่เคลื่อนไหวทางการเมืองในช่วง ปี พ.ศ.๒๕๔๘-๒๕๕๗ ผ่านแนวคิดรัฐศาสตร์ตามแนวทางพุทธศาสตร์

สาขาวิชาพระพุทธศาสนา
๑.พระศรีสัจญาณมุนี การประยุกต์ใช้หลักอิทธิบาท ๔ ในการปฏิบัติงาน
๒.พระครูปลัดพีระพันธ์  ธมฺมวุฑฺโฒ ใบเสมาหินพระโพธิ์สัตว์ได้ดั่งใจปรารถนา(พระพรหมนารท)
๓.พระมหาวิฑูรย์  สิทฺธิเมธี แง่งามแห่งชีวิต มุมมองเชิงบุคลาธิษฐานสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมยุคโลกาภิวัตน์
๔.พระครูเจติยาภิรักษ์, ดร. การบริหารงานตามหลักอธิปไตยในพระพุทธศาสนา 
๕.ดร.ทิพย์ภวิษณ์ ใสชาติ สันโดษ : ความรับผิดชอบต่อชุมชนด้วยความพอเพียง

อาจารย์ประจำวิทยาลัย
พระมหาแสงมะณี คชาธโร(รูปสอาด) ดร. การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล
พระมหาสังคม ชยานฺนโท อุทยานการศึกษาในวัด : แนวคิดสู่การพัฒนาวัดให้เป็นแหล่งเรียนรู้ของชุมชน

——————————————–

งานวิจัย

สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ
งานวิจัยระดับวิทยาลัยสงฆ์
๑.นางสาวปรธภร ปุระกัน
(๑.)เรื่อง รูปแบบเชิงกลยุทธ์สำหรับการจัดการศึกษาของวิทยาลัยสงฆ์ชัยภูมิ (สัญญาวิจัยเลขที่ ๖๙/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๐)
(๒.)พุทธจิตรกรรม:ประวัติพัฒนาการ และอิทธิพลต่อวิถีชีวิตของประชาชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (สัญญาวิจัยเลขที่ ว.๑๑๐/๒๕๖๐ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๙-๒๕๖๐)
๒.พระมหาประสาน อนุวตฺโต, ดร.
(๓.)ชื่อผลงาน: บทบาทของผู้สูงอายุในการส่งเสริมพระพุทธศาสนา อำเภอเมือง จังหวัด