ผลงานวิชาการ สาขาวิชารัฐศาสตร์

พ.ต.ท. ชุมพล เพ็งศิริ

ปีที่ที่พิมพ์ : ๒๕๕๙
เรื่อง บทบาทของพระสงฆ์ที่เคลื่อนไหวทางการเมืองในช่วง ปี พ.ศ.๒๕๔๘-๒๕๕๗ ผ่านแนวคิดรัฐศาสตร์ตามแนวทางพุทธศาสตร์