ปฏิทินการศึกษา ๒๕๖๑ ภาคเรียนที่ ๑

ตารางเรียน ทุกสาขา ทุกชั้นปี

ปฏิทินการศึกษา ๒๕๖๑ ภาคเรียนที่ ๑ บรรพชิต ทุกหลักสูตร

เดือน วันที่ทำการเรียน หมายเหตุ สัปดาห์ที่
จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสบดี
มิถุนายน  ๒๕๖๑ x ลงทะเบียน
๑๑ x ๑๓ ๑๔  ๑๑ มิ.ย.ปฐมนิเทศ
๑๘ ๑๙ x ๒๑  ชดเชยวันพระ
๒๕ ๒๖ x ๒๘  ชดเชยวันพระ
กรกฎาคม  ๒๕๖๑ x
๑๐ ๑๑ ๑๒ ๑๒ พิธีปูชารหาภิวาท (ไหว้ครู)
๑๖ ๑๗ ๑๘ x
๒๓ ๒๔ ๒๕ x
สิงหาคม  ๒๕๖๑ x ๓๑ เรียนชดเชยวันหยุด
x
x ๑๔ ๑๕ ๑๖  เรียนชดเชยวันหยุด ๑๐
๒๐ ๒๑ ๒๒ x ๑๑
๒๗ ๒๘ ๒๙ x ๑๒
กันยายน  ๒๕๖๑ x  ชดเชยวันพระ ๑๓
๑๐ ๑๑ ๑๒ x ๑๔
x ๑๘ ๑๙ ๒๐  ชดเชยวันพระ ๑๕
x ๒๕ ๒๖ ๒๗ ชดเชยวันพระ ๑๖
ตุลาคม  ๒๕๖๑ x ปิดก่อนสอบ ๑๗
๑๐ ๑๑ x สอบปลายภาค ๑๘
หมายเหตุ   หยุดเรียนวันพระและวันหยุดราชการ แล้วเรียนชดเชยในวันพฤหัสบดี

 

ปฏิทินการศึกษา ๒๕๖๑ ภาคเรียนที่ ๑ คฤหัสถ์

เดือน วันที่ทำการเรียน หมายเหตุ สัปดาห์ที่
เสาร์ อาทิตย์
 

มิถุนายน  ๒๕๖๑

๑๐ ๑๑ ลงทะเบียน
๑๗ ๑๘  ๑๒ มิ.ย.ปฐมนิเทศ
๒๔ ๒๕
 

กรกฎาคม  ๒๕๖๑

๓๐
๑๔ ๑๕ พิธีปูชารหาภิวาท (ไหว้ครู)
๒๑ ๒๒
๒๘ ๒๙
 

สิงหาคม  ๒๕๖๑

๑๑ x หยุดวันแม่แห่งชาติ
๑๘ ๑๙ ๑๐
๒๕ ๒๖ ๑๑
 

กันยายน  ๒๕๖๑

๑๒
๑๓
๑๕ ๑๖ ๑๔
๒๒ ๒๓ ปิดก่อนสอบ ๑๕
๒๙ ๓๐ สอบปลายภาค ๑๖
ตุลาคม  ๒๕๖๑ สอบปลายภาค ๑๗
หมายเหตุ   หยุดเรียนวันพระและวันหยุดราชการ    (ดูกำหนดวันเรียนชดเชยเป็นเกณฑ์)