ผลงานวิชาการ สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ

พระครูภาวนา วชิรคุณ,ดร.

 

ปีที่ที่พิมพ์ : ๒๕๖๐
เรื่อง พุทธะมาร์เก็ตติ้ง
กำลังปรับปรุง

ปีที่ที่พิมพ์ : ๒๕๕๙
เรื่อง กลยุทธ์การอนุรักษ์โบราณสถานของพระสังฆาธิการตามหลักพุทธธรรม