ผลงานวิชาการ สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ

พระมหาประสาน อนุวตฺโต, ดร.

ปีที่ที่พิมพ์ : ๒๕๖๐
เรื่อง การจัดการความขัดแย้งในระบบวรรณะของ ดร.เอ็มแบดการ์

ปีที่ที่พิมพ์ : ๒๕๕๙
เรื่อง บทบาทของผู้สูงอายุในการส่งเสริมพระพุทธศาสนา อำเภอเมือง จังหวัด