ผลงานวิชาการ สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ

นางสาวปรธภร ปุระกัน

 

ปีที่ที่พิมพ์ : ๒๕๖๐
เรื่อง การพัฒนาแนวเศรษฐกิจพอเพียง

กำลังปรับปรุง

ปีที่ที่พิมพ์ : ๒๕๕๙
เรื่อง การบริหารจัดการองค์กรผู้นำเชิงพุทธ

เรื่อง รูปแบบเชิงกลยุทธ์สำหรับการจัดการศึกษาของวิทยาลัยสงฆ์ชัยภูมิ

กำลังปรับปรุง

เรื่อง ประวัติพัฒนาการ และอิทธิพลต่อวิถีชีวิตของประชาชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

กำลังปรับปรุง