ผลงานวิชาการ สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ

พระครูโอภาสกัลยาณธรรม, ดร.

ปีที่ที่พิมพ์ : ๒๕๕๙
เรื่อง การให้บริการประชาชนตามหลักพุทธธรรม