พิธีปูชารหาภิวาท (ไหว้ครู) ๒๕๖๑

กำหนดการพิธีปูชารหาภิวาท (ไหว้ครู)

   มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  วิทยาลัยสงฆ์ชัยภูมิ

บ้านโนนเหลี่ยม    ตำบลนาฝาย    อำเภอเมืองชัยภูมิ   จังหวัดชัยภูมิ

วันพฤหัสบดีที่   ๑๒  กรกฏาคม    ๒๕๖๑

————————————

เวลา   ๐๘.๐๐น. – นิสิตลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม
เวลา  ๐๘.๓๐ น. – แสดงนิทรรศการ ณ วิทยาลัยสงฆ์ชัยภูมิ
  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
เวลา   ๐๙.๐๐  น. – พระศรีสัจญาณมุนี  ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์ชัยภูมิ
  รองเจ้าคณะจังหวัดชัยภูมิ
  ประธานในพิธีเดินทางถึงหอประชุมสงฆ์พญาแล
 – จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย
 – พระมหาแสงมะณี คชาธโร, ดร. ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาลัยสงฆ์ชัยภูมิ
  กล่าวถวายรายงาน
– พระศรีสัจญาณมุนี  ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์ชัยภูมิ
  รองเจ้าคณะจังหวัดชัยภูมิ
– เจิมหนังสือ
เวลา  ๐๙.๔๕  น. – พิธีปูชารหาภิวาท ของนิสิต วิทยาลัยสงฆ์ชัยภูมิ
  พระอธิการเฉลิม ปวโร นายกองค์กรนิสิตนำนิสิตทำสามีจิกรรม
– ประกาศผลการประกวดพานไหว้ครู
เวลา ๑๐.๓๐ น. – มอบรางวัลการประกวดพานไหว้ครู
เวลา ๑๐.๔๐ น. – ฟังบรรยายพิเศษเรื่อง “รูปแบบการบริหารการพัฒนาการศึกษาคณะสงฆ์ไทย”
  โดยพระศรีสัจญาณมุนี ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์ชัยภูมิ
  รองเจ้าคณะจังหวัดชัยภูมิ
เวลา  ๑๑.๓๐  น. – ฉันภัตตาหารเพล
– ปิดโครงการ
– เสร็จพิธี –
หมายเหตุ     กำหนดการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
พิธีกรประจำโครงการ – พระมหาสังคม ชยานนฺโท, ดร.