ผลงานวิชาการ สาขาวิชาพระพุทธศาสนา

พระศรีสัจญาณมุนี

ปีที่ที่พิมพ์ : ๒๕๕๙
เรื่อง การประยุกต์ใช้หลักอิทธิบาท ๔ ในการปฏิบัติงาน