กิจกรรม

ปี ๒๕๖๑

ปี ๒๕๖๐

 


ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับวิทยาลัย

ปูชารหาภิวาท ๒๕๖๑
ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร
โครงการซ้อมรับปริญญา ประจำปี ๒๕๖๑
บุญคูณลาน ๒๕๖๑

โครงการอบรมพระสังฆาธิการเพื่ออนุรักษ์ถาวรวัตถุ

โครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน จังหวัดชัยภูมิ
ประชุมพระสังฆาธิการในเขตปกครองคณะสงฆ์ชัยภูมิ ภาค๑๑
กฐินสามัคคี ๒๕๖๐