ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการปูชารหาภิวาท (ไหว้ครู) ประจำปีการศึกษา 2563
สัมมนาเชิงปฏิบัติการการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในวิทยาลัยสงฆ์ชัยภูมิ
โครงการสามีจิกรรม