ฐานข้อมูลศิษย์เก่า

พุทธศาสตรบัณฑิต รุ่นที่ ๖๓ (วส.ชย.รุ่นที่ ๗)
คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ
ชื่อ ฉายา ที่อยู่
พระอธิการประครองศิลป์ ติสฺโส วัดโนนดู่พัฒนา  โนนดู่พัฒนา
ต.นาฝาย อ. เมืองชัยภูมิ ชัยภูมิ 36000
พระอธิการภัคพงศ์ สิริธมฺโม วัดน้อยพัฒนาราม 42
อ. เกษตรสมบูรณ์ ชัยภูมิ 36120
พระเดชา จนฺทว์โส วัดปาเขาน้อย 26
อ. แก้งคร้อ ชัยภูมิ 36150
พระมหาอัครวัฒน์ กิตติญาโณ วัดศรีสวัสดิ์บรรบต
ต.นาหนองทุ่ม อ. แก้งคร้อ ชัยภูมิ 36150
พระอธิการสกายแลบ ธมฺมธโร คลองไทร
บ้านเจียง อ. ภักดีชุมพล ชัยภูมิ 36260
พระสิทธิศักดิ์ พลญาโณ ในเมือง อ. เมืองชัยภูมิ ชัยภูมิ 36000
พระครูใบฎีกาสุพรรณ ปสนฺนมโน วัดสวนป่าเฉลิมพระเกียรติ
11/3 อ. หนองบัวระเหว ชัยภูมิ 36520
พระวิญญา จกฺกธฺมโม วัดชมภู
832 อ. เมือง  ชัยภูมิ 36000
พระธรรมรัตน์ อภิชาโน วัดวังกุง
31 บ้านวังกุง อ. ซับใหญ่ ชัยภูมิ 36130
พระประสิทธิ์ ขนฺติวณฺโณ อ. เมือง  ชัยภูมิ 36000
พระมหาวรเมธ เตชธมฺโม วัดชัยสามหมอ
ต.ช่องสามหมอ อ. แก้งคร้อ  ชัยภูมิ 36150
พระมลทิน มุนิญาโณ วัดเขาดินวนาราม
199 อ. ซับใหญ่ ชัยภูมิ 36130
พระมหาวริศ ญาณธโร วัดชนะจินดาราม
อ. จัตุรัส ชัยภูมิ 36160
พระขวัญชัย ปญฺญาวโร ปญฺญาวโร โนนมะค่า
ต.ท่าใหญ่ อ. หนองบัวแดง ชัยภูมิ 36210
พระอธิการเข้ม สุขกาโม วัดราษฎร์สามัคคี
179 อ. แก้งคร้อ ชัยภูมิ 36150

 

คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์ รุ่นที่ ๖๓ (วส.ชย.รุ่นที่ ๗)
ชื่อ ฉายา ที่อยู่
พระประสิทธิ์ ยติโก วัดบุญธรรม
คูเมือง อ. หนองบัวแดง ชัยภูมิ 36210
พระวรวุฒิ สุเมโธ วัดหนองเต่า 43
อ. แก้งสนามนาง นครราชสีมา 30440
พระสมุห์วิชิต ธีรปญฺโญ วัดพร้าวทัศนียาวาส
ต.ผักปัง อ. ภูเขียว ชัยภูมิ 36110
พระกัมพล กมฺพโล วัดสว่างอารมณ์
โนนนสาทร อ. เมือง ชัยภูมิ 36000
พระยงยุทธ โชติปญฺโญ โพธิ์ คอนสวรรค์
อ. คอนสวรรค์ ชัยภูมิ 36140
พระมหาทัศพงษ์ ชยเมธี วัดทรงศิลา พระอารามหลวง
อ. เมืองชัยภูมิ ชัยภูมิ 36000
สามเณรไพรัชต์ สุนาโท วัดชัยสามหมอ
ช่องสามหมอ อ. แก้งคร้อ ชัยภูมิ 36150
สามเณรสุวัตร สุนาโท วัดชัยสามหมอ
ต.ช่องสามหมอ อ. แก้งคร้อ ชัยภูมิ 36250
พระวชิรวิทย์ วชิรว์โส อ. เมือง ชัยภูมิ 36000
พระปัญญา ธีรงฺกุโร วัดพายัพซับใหญ่
ต.ซับใหญ่ อ. ซับใหญ่ ชัยภูมิ 36130
พระโกวิทย์ อคฺครตโน อคฺครตโน วัดศรีสวัสดิ์บรรพต
ต.นาหนองทุ่ม อ. แก้งคร้อ ชัยภูมิ 36150
พระมหาวิษณุ จิรวฑฺฒนเมธี วัดกลางเมืองเก่า
อ. เมือง ชัยภูมิ 36000
พระอาทิตย์ อตฺถโกวิโท วัดชัยภูมิพิทักษ์
ต.กุดชุมแสง อ. หนองบัวแดง ชัยภูมิ 36210
พระเชิงชาย อภิวฑฺฒโน ชัยภูมิพิทักษ์(ผาเกิ้ง)
ต.กุดชุมแสง อ. หนองบัวแดง ชัยภูมิ 36210
พระมหานัฐพงษ์ วุฑฺฒิเมธี

 

คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์ รุ่นที่ ๖๓ (วส.ชย.รุ่นที่ ๗)
ชื่อ นามสกุล ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้
นายสุทธิพงษ์ สามหมอ บ้านแก้ง อ. แก้งคร้อ ชัยภูมิ 36150
นางปิยนุช ต่อสกุล บ้านอรวรรณคันทรี 1 ต.ในเมือง อ. เมือง ชัยภูมิ 36000
นายยงยศ รักษ์มณี รักษ์มณี 199 ต.ในเมือง อ. เมือง ชัยภูมิ 36000
นายณัฐฐิติกาญจน์ ยศรุ่งเรือง บ้านท่าข่อย ต.คูเมือง อ. หนองบัวแดง ชัยภูมิ 36210
นางสงกรานต์ รัก์มณี 141 อ. เมือง ชัยภูมิ 36000