ข่าวประชาสัมพันธ์

เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพนิสิตด้านภาษาอังกฤษ
ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง การจัดสอบวัดผลรายวิชาข้อสอบกลาง ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษาที่ 2
ต้อนรับการตรวจความพร้อมโครงการเปิดสอนมหาบัณฑิต
ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคี เพื่อติดตั้งระบบพลังงานแสงอาทิตย์ วิทยาลัยสงฆ์ชัยภูมิ
โครงการบุญประทายข้าวเปลือก (27-29 ม.ค. 2564)
ประกาศมหาวิทยาลัย รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นลูกจ้างของมหาวิทยาลัย
ผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่เข้าอวยพรปีใหม่แก่ท่านกอบชัย บุญอรณะ ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ
โครงการเพิ่มศักยภาพวารสารชัยภูมิปริทรรศน์เข้าสู่ฐาน TCI