สาขาวิชาพระพุทธศาสนา

สาขาวิชา พระพุทธศาสนา

 • หลักสูตร พระพุทธศาสนา

 • เกี่ยวกับหลักสูตร
 • อาจารย์ประจำหลักสูตร

    ที่ ชื่อ – ฉายา/นามสกุล คุณวุฒิ รูปถ่าย
  พระครูวรเจติยาภิรักษ์,ดร. พธ.ด. (พระพุทธศาสนา)           พธ.ม. (พระพุทธศาสนา)    พธ.บ. (พระพุทธศาสนา)   
  พระศรีสัจญาณมุนี,ดร. พธ.ด. (พระพุทธศาสนา)            พธ.ม. (พระพุทธศาสนา)           พธ.บ. (พระพุทธศาสนา)          ป.ธ.๙
  พระมหาวิฑูรย์ สิทฺธิเมธี,ดร. ปร.ด. (ปรัชญา)                        พธ.ม. (ปรัชญา)                    ป.ธ.๙  
  พระครูปลัดพีระพันธ์ ชชฺมวฺฑโฒ,ดร. พธ.ด. (พระพุทธศาสนา)          พธ.ม. (พระพุทธศาสนา)          ศษ.บ. (ศิลปกรรม-จิตรกรรมไทย)  
  ดร.กาญจนพงศ์ สุวรรณ พธ.ด. (พระพุทธศาสนา)        พธ.ม. (พระพุทธศาสนา)                พธ.บ. (พุทธจิตวิทยา)   
 • คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าศึกษา
 • หลักฐานการรับสมัคร

  ๑. ใบสมัครตามแบบฟอร์มของมหาวิทยาลัย
  ๒. รูปถ่ายขนาด ๑ นิ้ว จำนวน ๔ รูป ถ่ายไม่เกิน ๖ เดือน หน้าตรงไม่สวมแว่นตาดำ
  ๓. สำเนาเอกสารการจบมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ เที่ยบเท่า ๒ ชุด (พร้อมฉบับจริง)
  ๔. สำเนาใบประกาศ นักธรรมเอกหรือเปรียญธรรม และหนังสือแต่งตั้งพระสังฆาธิการ หรือ ครูสอนพระปริยัติธรรม ๒ ชุด
  ๕. สำเนาหนังสือใบสุทธิ (พระภิกษุ สามเณร) ๒ ชุด
  ๖. สำเนาบัตรประชาชน ข้าราชการ (สำหรับคฤหัสถ์) ๒ ชุด
  ๗. สำเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน ๒ ชุด
  ๘. หลักฐานอื่นๆที่จำเป็น เช่น สำเนาใบเปลี่ยนชื่อตัวหรือชื่อสกุล