ประวัติความเป็นมาวิทยาลัยสงฆ์ชัยภูมิ

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆชัยภูมิ
เลขที่ ๙๗ หมู่ ๑๔ บ้านโนนเหลี่ยม ถนนชัยภูมิ–หนองบัวแดง ตำบลนาฝาย อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ
          เมื่อ พ.ศ. ๒๕๐๐ สมเด็จพระพุฒาจารย์ (อาจ อาสภมหาเถร ครั้งนั้นดำรงสมณศักดิ์ที่พระพิมลธรรม) เดินทางมาเปิดศูนย์วิปัสสนากัมมัฏฐาน ณ วัดชัยภูมิวนาราม คณะสงฆ์จังหวัดชัยภูมิและพุทธศาสนิกชนทั่วไป (โดยมี พระราชมงคลมุนี (ลึก ปญฺญาวโร) เป็นประธานฝ่ายสงฆ์) ฝ่ายสงฆ์มีพระราชมงคลมุนี (ลึก ปญฺญาวโร) ถวายการต้อนรับสมเด็จพระพุฒาจารย์ได้ให้โอวาทและมอบนโยบายการจัดการศึกษาโดยเฉพาะอย่างยิ่งควรเปิดมหาวิทยาลัยสงฆ์เพราะเป็นการศึกษาวิชาพระพุทธศาสนาชั้นสูง นับจากวันนั้นเรื่อยมาคณะสงฆ์และพุทธสนิกชนชาวชัยภูมิได้น้อมนำดำริและปณิธานมาปฏิบัติเพียรพยายามเพื่อจะเปิดวิทยาลัยสงฆ์มาหลายครั้ง
        เมื่อ พ.ศ. ๒๕๑๑ - ๒๕๒๕ พระราชมงคลมุนี (ลึก ปญฺญาวโร) อดีตเจ้าอาวาส และเจ้าคณะจังหวัดชัยภูมิ ดำริที่จะสร้างอาคารเรียนเพื่อสนองงานการศึกษาคณะสงฆ์และตั้งปณิธานจัดให้วัดชัยภูมิวนารามเป็นศูนย์กลางการศึกษาทั้งธรรม - บาลี และมีเป้าหมายชัดเจนในอันที่จะเปิดการศึกษาเป็นวิทยาลัยสงฆ์ให้ได้ (เพราะขณะนั้นมีความพยายามเปิดวิทยาลัยสงฆ์ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือซึ่งปัจจุบันได้เปิดไปแล้วคือ มจร.วิทยาเขตหนองคาย) จึงประชุมคณะสงฆ์และเชิญชวนส่วนราชการ พ่อค้า ประชาชน ร่วมสร้างอาคารเรียน ๑ หลัง คืออาคารหลังปัจจุบัน พร้อมกับส่งพระภิกษุสามเณรไปศึกษาเล่าเรียน ณ มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย กรุงเทพฯ เพื่อกลับมาดำเนินการขยายการศึกษาเป็นวิทยาลัยสงฆ์ชัยภูมิต่อไป
     พ.ศ. ๒๕๔๙ พระราชชัยมุนี (ประจักษ์ โชติโก) ปัจจุบันเป็นพระเทพมงคลเมธีที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดชัยภูมิ โดยมติของคณะสงฆ์และส่วนราชการ พุทธสมาคมจังหวัดชัยภูมิได้ดำเนินการร่วมกับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครราชสีมา เปิดการศึกษาระดับประกาศนียบัตรบริหารกิจการคณะสงฆ์ (ป.บส.) แก่พระสังฆาธิการ จำนวน ๖๒ รูป และสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร ๕๖ รูป
   ในปี พ.ศ. ๒๕๕๐ คณะสงฆ์จังหวัดชัยภูมิ ได้ดำเนินการขออนุมัติ ขยายการศึกษาระดับอุดมศึกษา หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ ซึ่งได้รับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยในคราวประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๕๑ เมื่อวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๕๑ และหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์ ซึ่งได้รับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยในคราวประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๕๓ เป็นต้นมา
     เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๕๔ คณะสงฆ์ได้มีมติเป็นเอกฉันท์มอบภาระให้ พระราชภาวนาวราจารย์ รองเจ้าคณะจังหวัดชัยภูมิ เป็นประธานดำเนินการจัดหาทุนก่อสร้างอาคารเรียนและอาคารอื่นๆ โดยจัดพิธีวางศิลาฤกษ์สร้างอาคารเรียนและอาคารอำนวยการพร้อมกันจำนวน ๓ อาคาร เมื่อวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๕๔ ได้ก่อสร้างพร้อม ๆ กันทั้ง ๓ อาคาร และสร้างอาคารแรกแล้วเสร็จพร้อมใช้งานทันปีการศึกษา ๒๕๕๕ โดยได้จัดงานพิธีเปิดอาคารเรียนพระยาภักดีชุมพล (๑) เมื่อวันที่ ๒๔ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๕๕ ส่วนอีก ๒ อาคารจะแล้วเสร็จทันในการจัดงานพิธีมอบอาคารแก่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยใน วันอังคาร ที่ ๖ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๕๕