สาขาวิชารัฐศาสตร์

อาจารย์ประจำหลักสูตร

ที่ชื่อ – ฉายา/สกุลคุณวุฒิ
 นายสมุทร สงวนสิน
พล.ต.ดร.ณรัฐ สวาสดิ์รัตน์
พ.ต.ท.ชุมพล เพ็งศิริ
นายนิติพันธ์ อินทโชติ
พระมหานรินทร์ สุรปญ์โญ