ผลงานวิชาการ

→ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เชิงพุทธ: ตามหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา :: พระครูโสภณสุตากร ดาวน์โหลด
→ ภาวะผู้นำที่พึงประสงค์ตามหลักพุทธธรรม :: พระมหานรินทร์ สุรปญฺโญ ดาวน์โหลด
→ พุทธธรรมกับองค์กรในมิติธรรมาภิบาล :: พล.ต.ดร.ณรัฐ สวาสดิ์รัตน์ ดาวน์โหลด 
→ การพัฒนาศักยภาพมนุษย์ตามหลักพุทธธรรม :: พล.ต.ดร.ณรัฐ สวาสดิ์รัตน์ ดาวน์โหลด
→ กระบวนการการวางแผนในยุคปัจจุบัน :: นายสรรค์ชัย ไชยสกุลวงศ์ ดาวน์โหลด 
→ การบริหารจัดการองค์กรผู้นำเชิงพุทธ :: ดร.ปรธภร ปุระกัน ดาวน์โหลด 
→ การพัฒนาแนวเศรษฐกิจพอเพียง :: ดร.ปรธภร ปุระกัน ดาวน์โหลด
→ แง่งามแห่งชีวิต : มุมมองเชิงบุคลาธิษฐานสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมยุคโลกาภิวัตน์ :: พระมหาวิฑูรย์ สิทฺธิเมธี, ดร. ดาวน์โหลด
→ การให้คำปรึกษาทางพระพุทธศาสนากับตะวันตกเพื่อคลายทุกข์ในสังคมไทย :: ดร.กาญจนพงศ์ สุวรรณ ดาวน์โหลด 
→ แนวคิดความยุติธรรมตามหลักนิคหกรรมในพระไตรปิฎก :: ดร.กาญจนพงศ์ สุวรรณ ดาวน์โหลด 
→ การสวดมนต์เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต :: ดร.กาญจนพงศ์ สุวรรณ ดาวน์โหลด 
→ การดำเนินชีวิตของชาวอีสานสู่วิถีพุทธธรรมด้วยผญาภาษิต :: ดร.กาญจนพงศ์ สุวรรณ ดาวน์โหลด 
→ ใบเสมาหิ พระโพธิสัตว์ได้ดั่งใจปรารถนา (พระพรหมนารท) :: พระครูปลัด พีระพันธ์ ธมฺมวุฑฺโฒ, ดร. ดาวน์โหลด 
→ การประยุกต์หลักอิทธิบาท ๔ ในการปฏิบัติงาน :: พระศรีสัจญาณมุนี, ดร. ดาวน์โหลด 
→ กระบวนการบริหารกิจการคณะสงฆ์ที่มีประสิทธิภาพ :: พระศรีสัจญาณมุนี, ดร. ดาวน์โหลด 
→ การปกครองส่วนภูมิภาคและการปกครองส่วนท้องถิ่นไทย :: นายสมุทร สงวนสิน ดาวน์โหลด
→ พระพุทธศาสนาเพื่อสังคมตามแนวทางวัดเขาตะเงาะอุดมสมพร อำเภอหนองบัวระเหว จังหวัดชัยภูมิ :: พระครูเจติยาภิรักษ์, ดร. ดาวน์โหลด
→ การพัฒนาศักยภาพมนุษย์ตามหลักพุทธธรรม :: พล.ต.ดร.ณรัฐ สวาสดิ์รัตน์ ดาวน์โหลด
→ แนวทางการบริหารงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองอย่างยั่งยืน กรณีศึกษา จังหวัดชัยภูมิ :: นายนิติพันธ์ อินทโชติ ดาวน์โหลด
→ พระพุทธศานากับการเมืองการปกครองไทย :: พระศรีสัจญาณมุนี, ดร. ดาวน์โหลด
→ ประวัติพัฒนาการ และอิทธิพลต่อวิถีชีวิตของประชาชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ :: ดร.ปรธภร ปุระกัน  ดาวน์โหลด
→ การจัดการความขัดแย้งในระบบวรรณะของ ดร.เอ็มแบดการ์ :: พระมหาประสาน อนุวตฺโต, ดร.  ดาวน์โหลด
→ หลักการบริหารทรัพยากรมนุษย์ในยุค ๔.๐ :: นายชวัลวิชญ์ เชื้อทอง  ดาวน์โหลด
→ แนวนโยบายการพัฒนาชุมชนของสถาบันการศึกษาสงฆ์ :: นายสมุทร สงวนสิน  ดาวน์โหลด
→ กฎหมายที่ควรรู้เกี่ยวกับระบบศาลไทย :: นายสมุทร สงวนสิน  ดาวน์โหลด
→ พุทธะมาร์เก็ตติ้ง :: พระครูภาวนา วชิรคุณ,ดร.  ดาวน์โหลด
→ บทบาทของพระสงฆ์ที่เคลื่อนไหวทางการเมืองในช่วง ปี พ.ศ.2548-2557 ผ่านแนวคิดรัฐศาสตร์ตามแนวทางพุทธศาสตร์ :: พ.ต.ท. ชุมพล เพ็งศิริ  ดาวน์โหลด
→ การบริหารจัดการองค์กรผู้นำเชิงพุทธ :: ดร.ปรธภร ปุระกัน  ดาวน์โหลด
→ พุทธธรรมกับองค์กรในมิติธรรมาภิบาล :: พล.ต.ดร.ณรัฐ สวาสดิ์รัตน์  ดาวน์โหลด
→ หลักการบริโภคปัจจัย 4 ตามแนวทางพระพุทธศาสนา :: ดร.ทิพย์ภวิษณ์ ใสชาติ ดาวน์โหลด
→ กลยุทธ์การอนุรักษ์โบราณสถานของพระสังฆาธิการตามหลักพุทธธรรม :: พระครูภาวนา วชิรคุณ, ดร.  ดาวน์โหลด
→ การให้บริการประชาชนตามหลักพุทธธรรม :: พระครูโอภาสกัลยาณธรรม, ดร. ดาวน์โหลด
→ รูปแบบเชิงกลยุทธ์สำหรับการจัดการศึกษาของวิทยาลัยสงฆ์ชัยภูมิ :: ดร.ปรธภร ปุระกัน ดาวน์โหลด
→ บทบาทของผู้สูงอายุในการส่งเสริมพระพุทธศาสนา อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ :: พระมหาประสาน อนุวตฺโต, ดร.
ดาวน์โหลด
→ การจัดการความขัดแย้งในระบบวรรณะของ ดร.เอ็มแบดการ์ :: พระมหาประสาน อนุวตฺโต, ดร. ดาวน์โหลด