สมาคมศิษย์เก่า

  • พุทธศิลป์ เป็นหนึ่งในโครงการหอพุทธศิลป์ เป็นสถานที่จัดแสดงนิทรรศการงานศิลปะทางพระพุทธศาสนา และจัดว่าเป็นหอศิลป์ทางด้านพุทธศาสนาที่มีความโดดเด่นสวยงามและมีคุณค่าที่สุดอีกแห่งหนึ่ง จัดเป็นศูนย์แสดงนิทรรศการหมุนเวียน งานพุทธศิลป์ พุทธธรรม ศูนย์ศึกษาพระไตรปิฎก สถานที่แสดงธรรม ฟังธรรม และนั่งสมาธิวิปัสสนาซึ่งเปิดให้บุคคลที่เลื่อมใสในพระพุทธศาสนา โดยสามารถเข้ามาเยี่ยมชมกันได้ทุกวัน

    ศิลปะซึ่งเป็นสิ่งแวดล้อมที่จำเป็นในสังคมมนุษย์ทั้งในด้านผู้ชื่นชมศิลปะและ จิตรกรผู้สร้างสรรค์ผลงาน  เมื่อศิลปะมีความจำเป็นเกี่ยวข้องกับชีวิตของมนุษย์  ดังนั้นคำถามเกี่ยวกับศิลปะจึงเป็นหน้าที่ของมนุษย์ที่จะเป็นผู้หาคำตอบเพื่อแสดงทัศนะต่อคำถามที่เกี่ยวกับศิลปะในประเด็นต่าง ๆ พระพุทธศาสนาก็มีอิทธิพลต่อศิลปะและวัฒนธรรมในสังคมไทย  การสืบทอดประสบการณ์ทางศิลปะก่อให้เกิดทัศนะทางคุณค่าหรือสุนทรียะ  ศิลปะในสังคมไทยมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับความศรัทธาทางพระพุทธศาสนา ศิลปะในพระพุทธศาสนาไม่ได้เน้นถึงเรื่องความงามเป็นการเฉพาะ แต่มีบางแง่มุมที่สัมพันธ์อยู่กับความจริง (reality) และความดี (goodness) พระพุทธศาสนากล่าวถึงธรรมะเป็นเรื่องหลัก  ซึ่งก็คือความจริงที่เป็นจริงและกฎเกณฑ์ธรรมชาติ  (nature law) กล่าวคือความสัมพันธ์แห่งเหตุปัจจัย  การอิงอาศัยเกื้อกูลเป็นเหตุเป็นผลซึ่งกันและกันในธรรมชาติที่เป็นปรากฏการณ์ อาการต่าง ๆ นั้นมีความเป็นปกติธรรมดาของมันเองและมีความงามอยู่ในตัวเองแล้ว เป็นความงามทางภววิสัย เป็นสุนทรียภาพในลักษณะหนึ่ง

  • ข่าวสารหอพุทธศิลป์

  • กิจกรรมหอพุทธศิลป์

  • ติดต่อ