อธิการบดี

พระธรรมวัชรบัณฑิต, ศ.ดร.
อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย