ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์ชัยภูมิ


พระศรีสัจญาณมุนี
(สุมินทร์ ยติกโร)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์ชัยภูมิ