ติดต่อเรา

สถานที่ตั้ง  : อาคารพระยาภักดีชุมพล เลขที่ ๙๗ หมู่ ๑๔ บ้านโนนเหลี่ยม ตำบลนาฝาย
อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ ๓๖๐๐๐
การติดต่อ  : โทร.๐๔๔-๐๕๖๐๒๒,๐๘๙-๔๓๘๑๓๕๗

หมายเลขโทรศัพท์เจ้าหน้าที่แผนกต่าง ๆ

ที่ รายชื่อ ตำแหน่ง หมายเลขโทรศัพท์
พระศรีสัจญาณมุนี ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์ชัยภูมิ(อาจารย์ประจำหลักสูตร) ๐๘๒ ๑๓๔ ๑๐๔๙
 – รก.ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาลัย (นักจัดการงานทั่วไป)  –
พระมหาแสงมะณี คชาธโร,ดร. รก.ผู้อำนวยการสำนักงานวิชาการ (อาจารย์ประจำวิทยาลัย) ๐๘๙ ๔๓๘ ๑๓๕๗
พระมหาสังคม  ชยานนฺโท อาจารย์ประจำวิทยาลัยสงฆ์ชัยภูมิ ๐๘๕ ๓๑๘ ๕๘๙๙
พระครูศรีปริยัติพิมล อาจารย์ประจำวิทยาลัยสงฆ์ชัยภูมิ ๐๘๖ ๒๒๗ ๘๖๗๗
พระครูโสภณภัทรกิจ อาจารย์ประจำวิทยาลัยสงฆ์ชัยภูมิ ๐๘๘ ๕๙๐ ๘๙๗๗
เจ้าอธิการนภินทร์  อุฏฺฐาโน นักวิชาการคอมพิวเตอร์ / รักษาการเจ้าหน้าที่ธุรการ ๐๙๔ ๙๕๔ ๑๔๕๙
พระภัทธชาพงษ์  สิริภทฺโท นักจัดการงานทั่วไป (เจ้าหน้าที่โครงการฯ ป.บส.) ๐๘๔ ๖๐๓ ๒๘๘๖
พระสมพร  สมจิตฺโต เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการห้องสมุด ๐๙๘ ๕๘๖ ๘๐๙๔
๑๐ นางสาววีร์สุดา  พันธุ์โสภณ นักวิชาการการศึกษา
(เจ้าหน้าที่ประกันคุณภาพการศึกษาและวิจัย)
๐๙๒ ๙๔๕ ๙๓๒๓
๑๑ นายธนวัฒน์  วิชัยสูง นักวิชาการการศึกษา(เจ้าหน้าที่บริการการศึกษา)/
รักษาการ.ทะเบียน
๐๖๑ ๑๒๑ ๘๙๔๑
๑๒ นางสาววัชรมน  จันรอง นักวิชาการการศึกษา(เจ้าหน้าที่บรรณารักษ์)/รก.การเงิน ๐๙๗ ๒๑๖ ๔๙๐๒
๑๓ นางสาวอรพิน  พูนประสิทธิ์ นักจัดการงานทั่วไป (เจ้าหน้าที่โครงการฯ ป.ศส.)/
รักษาการการบัญชี
๐๘๒ ๗๕๐ ๒๔๖๔
๑๔ นางสาวเอมวิการ์  คงนาวัง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ๐๙๙ ๐๒๐ ๖๒๒๔

อาจารย์รับผิดชอบหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี สาขาวิชา การจัดการเชิงพุทธ

ลำดับที่ ชื่อ หมายเลขโทรศัพท์ อีเมล์
นางสาวปรธภร  ปุระกัน ๐๙๘ ๑๖๔ ๕๐๐๕
นายสรรค์ชัย  ไชยสกุลวงศ์ ๐๖๓ ๖๒๕ ๙๙๓๖

อาจารย์ประจำหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี สาขาวิชา รัฐศาสตร์ (การปกครอง)

ลำดับที่ ชื่อ หมายเลขโทรศัพท์ อีเมล์
นายสมุทร  สงวนสิน  ๐๘๑ ๘๐๙ ๕๐๕๖
พล.ตรี ดร.ณรัฐ สวาสดิ์รัตน์  ๐๘๔ ๗๗๔ ๔๙๐๐
พ.ต.ท.ชุมพล  เพ็งศิริ  ๐๘๑ ๐๖๖ ๑๖๓๒
นายนิติพันธ์  อินทโชติ  ๐๘๙ ๘๑๒ ๙๐๓๙

อาจารย์ประจำหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี สาขาวิชา พระพุทธศาสนา

ลำดับที่ ชื่อ หมายเลขโทรศัพท์ อีเมล์
พระครูวรเจติยาภิรักษ์,ดร.
พระศรีสัจญาณมุนี
พระครูปลัดพีระพันธ์ ธมฺมวุฑฺโฒ
พระมหาวิฑูรย์ สิทฺธิเมธี