เอกสารประกอบการบรรยายวิทยากร

การเสริมสร้าง “สติและสมาธิ”
คู่มือพระสอนศีลธรรม
จิตวิทยาในการสอนศีลธรรม
ทักษะและเทคนิคการสอน Teaching Skills and Techniques
ทักษะและวิธีการสอนสำหรับพระสอนศีลธรรม
แผนการจัดการเรียนรู้
1. แนวทางการบริหารจัดการหลักสูตร
2. แนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนรู้
3. แนวทางการจัดการเรียนรู้
4. แนวทางการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
5. แนวทางการพัฒนา การวัดและประเมินผลคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ตัวชี้วัด กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560)
ตัวชี้วัดกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560)
ตัวชี้วัดสาระภูมิศาสตร์ฯ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560)
มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560)
สาระการเรียนรู้แกนกลาง กลุ่มสาระการเรียนภาษาต่างประเทศ (ฉบับสมบูรณ์)
สาระการเรียนรู้แกนกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้กลุ่มการงานอาชีพและเทคโนโลยี (ฉบับสมบูรณ์)
สาระการเรียนรู้แกนกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย (ฉบับสมบูรณ์)
สาระการเรียนรู้แกนกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ฉบับสมบูรณ์)
สาระการเรียนรู้แกนกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม (ฉบับสมบูรณ์)
สาระการเรียนรู้แกนกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาพลศึกษา (ฉบับสมบูรณ์)
หลักเกณฑ์และวิธีการปรับใช้หลักสูตรแกนกลางฯสำหรับกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551_ENG Version_2