ประวัติความเป็นมา

ประวัติความเป็นมาวิทยาลัยสงฆ์ชัยภูมิ

MCU.12 (Medium)

 

เลขที่ ๙๗ หมู่ ๑๔ บ้านโนนเหลี่ยม ถนนชัยภูมิ–หนองบัวแดง ตำบลนาฝาย อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ

เมื่อ พ.ศ. ๒๕๐๐ สมเด็จพระพุฒาจารย์ (อาจ อาสภมหาเถร ครั้งนั้นดำรงสมณศักดิ์ที่พระพิมลธรรม) เดินทางมาเปิดศูนย์วิปัสสนากัมมัฏฐาน ณ วัดชัยภูมิวนาราม คณะสงฆ์จังหวัดชัยภูมิและพุทธศาสนิกชนทั่วไป (โดยมี พระราชมงคลมุนี (ลึก ปญฺญาวโร) เป็นประธานฝ่ายสงฆ์) ฝ่ายสงฆ์มีพระราชมงคลมุนี (ลึก ปญฺญาวโร) ถวายการต้อนรับสมเด็จพระพุฒาจารย์ได้ให้โอวาทและมอบนโยบายการจัดการศึกษาโดยเฉพาะอย่างยิ่งควรเปิดมหาวิทยาลัยสงฆ์เพราะเป็นการศึกษาวิชาพระพุทธศาสนาชั้นสูง นับจากวันนั้นเรื่อยมาคณะสงฆ์และพุทธสนิกชนชาวชัยภูมิได้น้อมนำดำริและปณิธานมาปฏิบัติเพียรพยายามเพื่อจะเปิดวิทยาลัยสงฆ์มาหลายครั้ง

เมื่อ พ.ศ. ๒๕๑๑-๒๕๒๕ พระราชมงคลมุนี (ลึก ปญฺญาวโร) อดีตเจ้าอาวาส (วัด….)และเจ้าคณะจังหวัดชัยภูมิ ดำริที่จะสร้างอาคารเรียนเพื่อสนองงานการศึกษาคณะสงฆ์และตั้งปณิธานจัดให้วัดชัยภูมิวนารามเป็นศูนย์กลางการศึกษาทั้งธรรม-บาลี และมีเป้าหมายชัดเจนในอันที่จะเปิดการศึกษาเป็นวิทยาลัยสงฆ์ให้ได้ (เพราะขณะนั้นมีความพยายามเปิดวิทยาลัยสงฆ์ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือซึ่งปัจจุบันได้เปิดไปแล้วคือ มจร.วิทยาเขตหนองคาย) จึงประชุมคณะสงฆ์และเชิญชวนส่วนราชการ พ่อค้า ประชาชน ร่วมสร้างอาคารเรียน ๑ หลัง คืออาคารหลังปัจจุบัน พร้อมกับส่งพระภิกษุสามเณรไปศึกษาเล่าเรียน ณ มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย กรุงเทพฯ เพื่อกลับมาดำเนินการขยายการศึกษาเป็นวิทยาลัยสงฆ์ชัยภูมิต่อไป

พ.ศ.๒๕๔๙ พระราชชัยมุนี(ประจักษ์ โชติโก)ปัจจุบันเป็นพระเทพมงคลเมธีที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดชัยภูมิ โดยมติของคณะสงฆ์และส่วนราชการ พุทธสมาคมจังหวัดชัยภูมิได้ดำเนินการร่วมกับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครราชสีมา เปิดการศึกษาระดับประกาศนียบัตรบริหารกิจการคณะสงฆ์ (ป.บส.) แก่พระสังฆาธิการ จำนวน ๖๒ รูป และสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร ๕๖ รูป

ในปี พ.ศ. ๒๕๕๐ คณะสงฆ์จังหวัดชัยภูมิ ได้ดำเนินการขออนุมัติ ขยายการศึกษาระดับอุดมศึกษา หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ ซึ่งได้รับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยในคราวประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๕๑ เมื่อวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๕๑ และหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์ ซึ่งได้รับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยในคราวประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๕๓ เป็นต้นมา

เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๕๔ คณะสงฆ์ได้มีมติเป็นเอกฉันท์มอบภาระให้ พระราชภาวนาวราจารย์ รองเจ้าคณะจังหวัดชัยภูมิ เป็นประธานดำเนินการจัดหาทุนก่อสร้างอาคารเรียนและอาคารอื่นๆ โดยจัดพิธีวางศิลาฤกษ์สร้างอาคารเรียนและอาคารอำนวยการพร้อมกันจำนวน ๓ อาคาร เมื่อวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๕๔ ได้ก่อสร้างพร้อม ๆ กันทั้ง ๓ อาคาร และสร้างอาคารแรกแล้วเสร็จพร้อมใช้งานทันปีการศึกษา ๒๕๕๕ โดยได้จัดงานพิธีเปิดอาคารเรียนพระยาภักดีชุมพล (๑) เมื่อวันที่ ๒๔ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๕๕ ส่วนอีก ๒ อาคารจะแล้วเสร็จทันในการจัดงานพิธีมอบอาคารแก่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยใน วันอังคาร ที่ ๖ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๕๕

สภาพปัจจุบันของวิทยาลัยสงฆ์ชัยภูมิ

คณะผู้บริหารวิทยาลัยสงฆ์ชัยภูมิ

(๑) พระเทพภาวนาวิกรม ประธานคณะกรรมการบริหาริทยาลัยสงฆ์ชัยภูมิ

(๒) พระราชชัยสิทธิสุนทร รองประธานกรรมการบริหารวิทยาลัยสงฆ์ชัยภูมิ

(๓) พระศรีสัจญาณมุนี ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์ชัยภูมิ

(๔) พระครูพิทักษ์ชยานุกิจ รักษาการผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาลัย

(๕) พระมหาแสงมะณี  คชาธโร รักษาการผู้อำนวยการสำนักงานวิชาการ

(๖) พระมหาสังคม  ชยานนฺโท กลุ่มงานบริหาร

(๗) นายเสฐียรพงษ์  ศรีชาติ กลุ่มงานวางแผนและงบประมาณ

บุคลากรวิทยาลัยสงฆ์ชัยภูมิ

วิทยาลัยสงฆ์ชัยภูมิ มีบุคลากร ๒ ประเภท คือบุคลากรสายวิชาการ จำนวน ๒๙ รูป/คน

บุคลากรสายปฏิบัติการ จำนวน ๑๒ รูป/คน

ตารางแสดงจำนวนบุคลากรวิทยาลัยสงฆ์ชัยภูมิ

    ลำดับ      ประเภทบุคลากร         จำนวน                  สถานภาพ
      พระภิกษุ       ฆราวาส
        ๑ บุคลากรสายวิชาการ             ๑๙            ๑๑             ๘
        ๒ บุคลากรสายปฏิบัติการ             ๑๒             ๔             ๘

การจัดการศึกษา

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์ชัยภูมิ ได้จัดการศึกษา ๒ ระดับดังต่อไปนี้

(๑) ระดับ ต่ำกว่าปริญญาตรี

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย     วิทยาลัยสงฆ์ชัยภูมิ ดำเนินการจัดการศึกษาระดับต่ำกว่าปริญญาตรี ๑ หลักสูตรคือ

๑) หลักสูตรประกาศนียบัตร การบริหารกิจการคณะสงฆ์ (ป.บส.)

(๒) ระดับปริญญาตรี

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย     วิทยาลัยสงฆ์ชัยภูมิ ดำเนินการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี ๒ คณะ ๓ สาขาวิชาดังนี้

๑) คณะพุทธศาสตร์ สาขาวิชาพุทธศาสนา วิชาเอกพระพุทธศาสนา

๒) คณะสังคมศาสตร์

– สาขาวิชารัฐศาสตร์ วิชาเอกการปกครอง

– สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ วิชาเอกการจัดการเชิงพุทธ

สถาปนา          : พ.ศ. ๒๔๓๐ โดยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕

ชื่อเต็มและอักษรย่อ : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย : มจร
Mahachulalongkhornrajavidyalaya University: MCU
สี                    : ชมพู
ดอกไม้           : อโศก
สถานที่ตั้ง      : อาคารพระยาภักดีชุมพล เลขที่ ๙๗ หมู่ ๑๔ บ้านโนนเหลี่ยม ตำบลนาฝาย อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ ๓๖๐๐๐
การติดต่อ      : โทร.๐๔๔-๐๕๖๐๒๒,๐๘๙-๔๓๘๑๓๕๗