ประวัติความเป็นมา

ประวัติความเป็นมาวิทยาลัยสงฆ์ชัยภูมิ

MCU.12 (Medium)

 

เลขที่ ๙๗ หมู่ ๑๔ บ้านโนนเหลี่ยม ถนนชัยภูมิ–หนองบัวแดง ตำบลนาฝาย อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ

เมื่อ พ.ศ. ๒๕๐๐ สมเด็จพระพุฒาจารย์ (อาจ อาสภมหาเถร ครั้งนั้นดำรงสมณศักดิ์ที่พระพิมลธรรม) เดินทางมาเปิดศูนย์วิปัสสนากัมมัฏฐาน ณ วัดชัยภูมิวนาราม คณะสงฆ์จังหวัดชัยภูมิและพุทธศาสนิกชนทั่วไป (โดยมี พระราชมงคลมุนี (ลึก ปญฺญาวโร) เป็นประธานฝ่ายสงฆ์) ฝ่ายสงฆ์มีพระราชมงคลมุนี (ลึก ปญฺญาวโร) ถวายการต้อนรับสมเด็จพระพุฒาจารย์ได้ให้โอวาทและมอบนโยบายการจัดการศึกษาโดยเฉพาะอย่างยิ่งควรเปิดมหาวิทยาลัยสงฆ์เพราะเป็นการศึกษาวิชาพระพุทธศาสนาชั้นสูง นับจากวันนั้นเรื่อยมาคณะสงฆ์และพุทธสนิกชนชาวชัยภูมิได้น้อมนำดำริและปณิธานมาปฏิบัติเพียรพยายามเพื่อจะเปิดวิทยาลัยสงฆ์มาหลายครั้ง

เมื่อ พ.ศ. ๒๕๑๑-๒๕๒๕ พระราชมงคลมุนี (ลึก ปญฺญาวโร) อดีตเจ้าอาวาส (วัด….)และเจ้าคณะจังหวัดชัยภูมิ ดำริที่จะสร้างอาคารเรียนเพื่อสนองงานการศึกษาคณะสงฆ์และตั้งปณิธานจัดให้วัดชัยภูมิวนารามเป็นศูนย์กลางการศึกษาทั้งธรรม-บาลี และมีเป้าหมายชัดเจนในอันที่จะเปิดการศึกษาเป็นวิทยาลัยสงฆ์ให้ได้ (เพราะขณะนั้นมีความพยายามเปิดวิทยาลัยสงฆ์ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือซึ่งปัจจุบันได้เปิดไปแล้วคือ มจร.วิทยาเขตหนองคาย) จึงประชุมคณะสงฆ์และเชิญชวนส่วนราชการ พ่อค้า ประชาชน ร่วมสร้างอาคารเรียน ๑ หลัง คืออาคารหลังปัจจุบัน พร้อมกับส่งพระภิกษุสามเณรไปศึกษาเล่าเรียน ณ มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย กรุงเทพฯ เพื่อกลับมาดำเนินการขยายการศึกษาเป็นวิทยาลัยสงฆ์ชัยภูมิต่อไป

พ.ศ.๒๕๔๙ พระราชชัยมุนี(ประจักษ์ โชติโก)ปัจจุบันเป็นพระเทพมงคลเมธีที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดชัยภูมิ โดยมติของคณะสงฆ์และส่วนราชการ พุทธสมาคมจังหวัดชัยภูมิได้ดำเนินการร่วมกับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครราชสีมา เปิดการศึกษาระดับประกาศนียบัตรบริหารกิจการคณะสงฆ์ (ป.บส.) แก่พระสังฆาธิการ จำนวน ๖๒ รูป และสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร ๕๖ รูป

ในปี พ.ศ. ๒๕๕๐ คณะสงฆ์จังหวัดชัยภูมิ ได้ดำเนินการขออนุมัติ ขยายการศึกษาระดับอุดมศึกษา หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ ซึ่งได้รับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยในคราวประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๕๑ เมื่อวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๕๑ และหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์ ซึ่งได้รับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยในคราวประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๕๓ เป็นต้นมา

เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๕๔ คณะสงฆ์ได้มีมติเป็นเอกฉันท์มอบภาระให้ พระราชภาวนาวราจารย์ รองเจ้าคณะจังหวัดชัยภูมิ เป็นประธานดำเนินการจัดหาทุนก่อสร้างอาคารเรียนและอาคารอื่นๆ โดยจัดพิธีวางศิลาฤกษ์สร้างอาคารเรียนและอาคารอำนวยการพร้อมกันจำนวน ๓ อาคาร เมื่อวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๕๔ ได้ก่อสร้างพร้อม ๆ กันทั้ง ๓ อาคาร และสร้างอาคารแรกแล้วเสร็จพร้อมใช้งานทันปีการศึกษา ๒๕๕๕ โดยได้จัดงานพิธีเปิดอาคารเรียนพระยาภักดีชุมพล (๑) เมื่อวันที่ ๒๔ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๕๕ ส่วนอีก ๒ อาคารจะแล้วเสร็จทันในการจัดงานพิธีมอบอาคารแก่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยใน วันอังคาร ที่ ๖ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๕๕

สภาพปัจจุบันของวิทยาลัยสงฆ์ชัยภูมิ

คณะผู้บริหารวิทยาลัยสงฆ์ชัยภูมิ

(๑) พระเทพภาวนาวิกรม ประธานคณะกรรมการบริหาริทยาลัยสงฆ์ชัยภูมิ

(๒) พระราชชัยสิทธิสุนทร รองประธานกรรมการบริหารวิทยาลัยสงฆ์ชัยภูมิ

(๓) พระศรีสัจญาณมุนี ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์ชัยภูมิ

(๔) พระครูพิทักษ์ชยานุกิจ รักษาการผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาลัย

(๕) พระมหาแสงมะณี  คชาธโร รักษาการผู้อำนวยการสำนักงานวิชาการ

(๖) พระมหาสังคม  ชยานนฺโท กลุ่มงานบริหาร

บุคลากรวิทยาลัยสงฆ์ชัยภูมิ

วิทยาลัยสงฆ์ชัยภูมิ มีบุคลากร ๒ ประเภท คือบุคลากรสายวิชาการ จำนวน ๒๙ รูป/คน

บุคลากรสายปฏิบัติการ จำนวน ๑๒ รูป/คน

ตารางแสดงจำนวนบุคลากรวิทยาลัยสงฆ์ชัยภูมิ

    ลำดับ      ประเภทบุคลากร         จำนวน                  สถานภาพ
      พระภิกษุ       ฆราวาส
        ๑ บุคลากรสายวิชาการ             ๑๙            ๑๑             ๘
        ๒ บุคลากรสายปฏิบัติการ             ๑๒             ๔             ๘

การจัดการศึกษา

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์ชัยภูมิ ได้จัดการศึกษา ๒ ระดับดังต่อไปนี้

(๑) ระดับ ต่ำกว่าปริญญาตรี

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย     วิทยาลัยสงฆ์ชัยภูมิ ดำเนินการจัดการศึกษาระดับต่ำกว่าปริญญาตรี ๑ หลักสูตรคือ

๑) หลักสูตรประกาศนียบัตร การบริหารกิจการคณะสงฆ์ (ป.บส.)

(๒) ระดับปริญญาตรี

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย     วิทยาลัยสงฆ์ชัยภูมิ ดำเนินการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี ๒ คณะ ๓ สาขาวิชาดังนี้

๑) คณะพุทธศาสตร์ สาขาวิชาพุทธศาสนา วิชาเอกพระพุทธศาสนา

๒) คณะสังคมศาสตร์

– สาขาวิชารัฐศาสตร์ วิชาเอกการปกครอง

– สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ วิชาเอกการจัดการเชิงพุทธ

สถาปนา          : พ.ศ. ๒๔๓๐ โดยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕

ชื่อเต็มและอักษรย่อ : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย : มจร
Mahachulalongkhornrajavidyalaya University: MCU
สี                    : ชมพู
ดอกไม้           : อโศก
สถานที่ตั้ง      : อาคารพระยาภักดีชุมพล เลขที่ ๙๗ หมู่ ๑๔ บ้านโนนเหลี่ยม ตำบลนาฝาย อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ ๓๖๐๐๐
การติดต่อ      : โทร.๐๔๔-๐๕๖๐๒๒,๐๘๙-๔๓๘๑๓๕๗